1. Mazās matemātikas universitātes konkurss ir neklātienes konkurss, kas saistīts ar Mazo matemātikas universitāti un paredzēts skolēniem, līdz 12. klasei ieskaitot.
 2. Iepriekšēja pieteikšanās konkursam nav nepieciešama.
 3. Konkursā var piedalīties arī dalībnieki, kas nav piedalījušies attiecīgajā Mazās matemātikas universitātes nodarbībā.
 4. Piedalīties drīkst, sākot no jebkuras kārtas, kā arī var piedalīties tikai atsevišķās kārtās. Drīkst sūtīt arī tikai dažu uzdevumu risinājumus.
 5. Uzdevumi, atrisinājumi un skolēnu rezultāti tiek publicēti LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas mājaslapā.
 6. Mācību gada laikā tiek rīkotas 6 kārtas.
 7. Katrā kārtā risināšanai tiek piedāvāti uzdevumi, kas saistīti ar tēmām, kas tika aplūkotas atbilstošajā Mazās matemātikas universitātes nodarbībā. Piemēram, 1. kārtas uzdevumi būs saistīti ar MMU 1. nodarbībā aplūkotajām tēmām.
 8. MMU konkursa attiecīgās kārtas uzdevumu risinājumi jāiesniedz ne vēlāk kā dienu pirms nākamās MMU nodarbības.
 9. Ja no vienas skolas vai klases tiks saņemti vairāki gandrīz vienādi darbi, darbu labotājiem ir tiesības šos darbus neieskaitīt.
 10. Konkursā var piedalīties gan individuālie risinātāji, gan komandas.
 11. Komandā nedrīkst būt vairāk kā 3 dalībnieki. Komandas dalībnieki kopīgi nolemj par savas komandas nosaukumu, kuru visa mācību gada laikā nemaina.
 12. Katram uzdevumam drīkst iesūtīt ne vairāk kā vienu risinājuma variantu.
 13. Lai par risinājumu saņemtu maksimālo punktu skaitu, jāraksta ne tikai uzdevuma atbilde, bet arī pilns uzdevuma risinājums.
 14. Darba pirmajā lappusē jānorāda informācija par attiecīgo dalībnieku vai komandu. Dalībnieki var izmantot NMS izveidoto sagatavi individuālajiem risinātājiem un sagatavi komandām. Ja sagatave netiek izmantota, uz darba obligāti jānorāda:
  1. Vārds uzvārds vai komandas nosaukums (komandām jānorāda arī komandas dalībnieku vārdi uzvārdi)
  2. Skolas nosaukums
  3. Klase
  4. Matemātikas skolotāja vārds uzvārds
  5. Kontakttālrunis
  6. Konkursa nosaukums
  7. Konkursa kārta
 15. Darbus jāiesniedz elektroniski sadaļā "Darbu iesniegšana" līdz norādītā termiņa beigām (pēc termiņa beigām darbi vairs netiks pieņemti).
 16. Laureāti tiek noteikti gan katrā kārtā atsevišķi, gan kopvērtējumā pēc visās kārtās iegūto punktu kopsummas.
 17. Kopvērtējuma laureāti MMU sezonas beigās tiek aicināti uz Apbalvošanas pasākumu Rīgā.