1. Olimpiāde “Tik vai… Cik?” ir matemātikas sacensības 4. klašu skolēniem. Olimpiādes mērķis ir veicināt skolēnu interesi par matemātiku, attīstīt matemātisko un loģisko domāšanu, radošumu un iemaņas nestandarta uzdevumu risināšanā.
  2. Olimpiāde notiek katru mācību gadu 4 kārtās. Pirmās trīs kārtas tiek rīkotas skolās, 4. kārta tiek rīkota vairākos “centros”, kas tiek izvēlēti pēc ģeogrāfiskā novietojuma un pēc savstarpējās vienošanās.
  3. Lai piedalītos olimpiādē, skolas pārstāvim (skolotājam, administrācijas pārstāvim, viens no katras skolas) mācību gada sākumā noteiktajā termiņā jāatsūta elektronisks pieteikums. Informācija par pieteikšanos tiek publicēta LU A. Liepas NMS mājas lapā septembra sākumā.
  4. Uzdevumus olimpiādei sagatavo LU A. Liepas NMS. Uzdevumi pieejami latviešu valodā.
  5. Pirmo trīs kārtu materiāli (uzdevumi, atbildes, norādes par vērtēšanu, tabula rezultātu ievadei) elektroniski tiek izsūtīti pieteikumā norādītajai skolas kontaktpersonai 3 darba dienas pirms ieteicamā norises datuma.  Skolas atbildīgā persona nodrošina uzdevumu pavairošanu un skolēnu darba organizēšanu. Pirmajās trīs kārtās uzdevumu izpildei paredzēta viena mācību stunda.
  6. Pirmo trīs kārtu darbus labo skolā, vadoties pēc norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Skolēnu rezultātus jāievada nosūtītajā tabulā un elektroniski jāatsūta LU A. Liepas NMS.
  7. LU A. Liepas NMS apkopo pirmo trīs kārtu rezultātus un izvirza dalībniekus 4. kārtai, ņemot vērā visās trīs kārtās kopā iegūto punktu summu. No katras skolas tiek izvirzīts vismaz viens dalībnieks dalībai 4. kārtā.
  8. Olimpiādes “Tik vai… Cik” 4. kārtas uzdevumi tiek nosūtīti izvēlēto "centru" atbildīgajām personām, kas nodrošina uzdevumu pavairošanu, skolēnu darba organizēšanu un pēc 4. kārtas norises skolēnu darbus nosūta uz LU A. Liepas NMS labošanai.
  9. Mācību gada noslēgumā tiek apbalvoti skolēni, kas uzrādījuši labākos rezultātus 4. kārtā vai visās četrās kārtās kopvērtējumā.