Kas ir NMS?

LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Matemātikas nodaļas struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai.

NMS darbības virzieni:

 • matemātikas konkursu un olimpiāžu organizēšana;
 • skolēnu un skolotāju izglītošana;
 • mācību līdzekļu izstrāde;
 • zinātniski pētnieciskais darbs.

NMS loma izglītībā

NMS jau vairāk nekā 50 gadus koordinē plaši izvērstu un vispusīgi padziļinātu mācību darbu matemātikā visas valsts mērogā, sākot ar jaunākajām klasēm.

Tā kā fundamentālas matemātikas zināšanas ir dabaszinātņu un informātikas sekmīgas apguves pamats, NMS darbība ir nozīmīga talantīgo jauniešu spēju attīstībā visās eksakto zinātņu jomās.

Daudzi skolēni, kas jaunākajās klasēs piedalās NMS rīkotajos pasākumos, vēlāk ar panākumiem aizstāv Latvijas godu starptautiskās sacensībās ne tikai matemātikā, bet arī fizikā, informātikā, ķīmijā un bioloģijā, kļūst par izciliem zinātniekiem.

NMS organizētie pasākumi skolēniem un skolotājiem

 • konkurss-olimpiāde "Tik vai ... Cik?" (TVC) 4. klašu skolēniem;
 • neklātienes konkurss "Jauno matemātiķu konkurss" (JMK) skolēniem līdz 7. klasei (ieskaitot);
 • neklātienes konkurss "Profesora Cipariņa klubs" (PCK) skolēniem līdz 9. klasei (ieskaitot);
 • klātienes nodarbības "Punktiņš" 4.-7. klašu skolēniem;
 • klātienes nodarbības "Mazā matemātikas universitāte" (MMU) 10.-12. klašu skolēniem (piedalīties var arī skolotāji);
 • klātienes nodarbības "Izlases nodarbības" 10.-12. klašu skolēniem;
 • Valsts matemātikas olimpiāde 2. un 3. posms 9.-12. klašu skolēniem;
 • Valsts matemātika solimpiādes 2. posms 5.-8. klašu skolēniem;
 • Atklātā matemātikas olimpiāde (AMO) 5.-12. klašu skolēniem;
 • profesionālās pilnveides kursi un semināri skolotājiem.

Starptautisku matemātikas sacensību rīkošana

Baltijas ceļš (Baltic Way) ir komandu sacensības, kas notiek kopš 1990. gada. Patlaban tajā piedalās 11 valstis (visas valstis ap Baltijas jūru un Islande kā pirmā valsts, kas atzina Latvijas, Lietuvas un Igaunijas neatkarību 1991. gadā). Šī olimpiāde tika organizēta Rīgā 1990., 1993., 2003. un 2013. gadā.

Zinātniskā darbība

NMS darbinieki aktīvi darbojas arī zinātnē un pētniecībā matemātikas izglītības un modernās elementārās matemātikas jomā.

Aizstāvētās disertācijas apakšnozarē Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika:

 • Līga Ramāna. Invariantu metode elementārajā matemātikā un tās loma vidusskolas matemātikas kursa pilnveidošanā. – 2004. gadā
 • Ilze France. Ģeometrijas mācīšanas optimizācija pamatskolā. – 2005. gadā
 • Dace Bonka. Interpretāciju metode elementārajā matemātikā un matemātikas sacensības pamatskolas vecuma skolēniem. – 2008. gadā
 • Gunta Lāce. Latvijas pamatskolas matemātikas skolotāju kompetence matemātikas didaktikā. – 2010. gadā
 • Aija Cunska. IKT lietojuma iespējas matemātikas mācīšanā skolā. – 2013. gadā

NMS organizētās konferences un kongresi:

 • LU starptautiskās zinātniskās konferences sekcija "Modernā elementārā matemātika un matemātikas mācīšana" (katru gadu)
 • 18. starptautiskā konference “Teaching mathematics: Retrospective and Perspectives” – 2017. gadā
 • 6. starptautiskā konference “Creativity in Mathematics Education and Education of Gifted Students” – 2010. gadā
 • 6. starptautiskais kongress “World Federation of National Mathematics Competitions” – 2010. gadā
 • 2. starptautiskā konference “Gifted Children: Challenges and Possibilities” – 2009. gadā
 • 2. starptautiskā konference “Creativity in Mathematics Education and Education of Gifted Students” – 2002. gadā